050-5017677  
Havenstraat 2C   9321 DA   Peize

Algemene voorwaarden

Download hier de digitale versie van onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De K van Kinderen gevestigd te Leutingewolde, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Meppel onder nr 04064988.

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

1-1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van De K van Kinderen (hierna te noemen De K) met derden (hierna te noemen de afnemer) deze algemene voorwaarden van toepassing.
1-2 Vertegenwoordigers van De K mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
1-3 Verwijzingen van de afnemer naar eigen voorwaarden wordt door De K niet aanvaard, tenzij zulks voor elk geval afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen door De K, binnen twee werkdagen nadat deze door de afnemer zijn aanvaard, worden herroepen.
2-2 De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. Van de juistheid hiervan mag De K uitgaan.
2-3 De inhoud van folders, drukwerken etc. binden De K niet, tenzij in de overeenkomst hiernaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3: Gebondenheid

3-1 De K zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk door haar zijn aanvaard.
3-2 De uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit een schriftelijke bevestiging van De K dan wel uit het begin van uitvoering van De K, binnen tien dagen nadat bedoelde aanvullende opdracht door haar is ontvangen.
3-3 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van De K zijn niet bindend voor zover ze niet schriftelijk zijn bevestigd.
3-4 In dit verband zijn als ondergeschikten te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 4: Prijzen

4-1 De door De K opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten die, ingevolge overeenkomst tussen partijen, ten laste van de afnemer komen.
4-2 Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden kan De K een extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen.
4-3 Genoemde prijzen in de prijslijst zijn excl. plaatsing, grondwerk, beton en reiskosten, tenzij nadrukkelijk anders door De K vermeld.
4-4 Prijsopgaven in catalogi, folders, internet en andere media zijn vrijblijvend. Slechts onze schriftelijke aanbiedingen zijn bindend gedurende de opgegeven termijn. Is door ons geen termijn genoemd, dan geldt de aanbieding/offerte voor zes weken.
4-5 Zonder dat mededeling vooraf vereist is, worden bij levering bindend voorgeschreven of algemeen geldende prijsverhogingen, alsook wijzigingen of heffingen door de overheid opgelegd, door ons doorberekend.
4-6 Artikelen waarvan vooraf geen prijsopgave is aangevraagd, worden geleverd volgens de op dat moment bij ons geldende prijzen.
4-7 Mondeling genoemde prijzen zijn dagprijzen.

Artikel 5: Levering en risico

5-1 Levering geschiedt af fabriek, magazijn of vestigingsplaats van De K, een en ander in overleg met de afnemer. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van De K.
5-2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat De K kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige zaken haar tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van termijnen kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen. In alle overige gevallen heeft de afnemer geen recht op schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de afnemer de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.
5-3 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen of niet door De K kunnen worden geleverd, staan de zaken ter beschikking van de afnemer en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.
5-4 Bij levering af fabriek reizen de zaken voor rekening en risico van de afnemer. Ook indien De K voor het transport zorg draagt, is de afnemer aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De afnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
5-5 Mocht een beroep op het gestelde in artikel 5-4 niet opgaan, dan is De K nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat De K in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of haar verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de afnemer haar vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan de afnemer cederen.
5-6 Ingeval van vervoer van zaken voor rekening en risico van de afnemer is De K niet aansprakelijk voor beschadiging en/of gebreken die bij aankomst der goederen kunnen worden geconstateerd en niet direct op de retour te zenden vrachtbrief worden aangetekend.
5-7 Na levering en aanvaarding van zaken gaat het risico ten aanzien van beschadiging en het verloren gaan ervan alsmede van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade over op de afnemer.
5-8 Tenzij anders overeengekomen bepaalt De K de wijze van vervoer.
5-9 Schade ten gevolge van het niet aanleveren van exportdocumenten door de vervoerder die door de afnemer is aangewezen, komt voor rekening van de afnemer; eventueel moet de afnemer hiervoor De K vrijwaren.
5-10 Leveringen onder zichtvoorwaarden of met recht van retour geschieden met een termijn van twee maanden. Mocht de koper binnen deze termijn niet schriftelijk te kennen geven de zaken niet te zullen behouden en mochten de zaken binnen deze termijn niet door ons in goede staat terugontvangen zijn, dan wordt hij geacht gekocht te hebben.

Artikel 6: Retentierecht

6-1 In de gevallen waarin De K zaken van de afnemer onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot voldoening van de kosten die gepaard gaan met de aan haar verstrekte opdracht(en), dan wel tot voldoening van andere verplichtingen die voortvloeien uit de tussen De K en de afnemer bestaande rechtsverhoudingen.
6-2 De K zal van het haar toekomende retentierecht geen gebruik maken wanneer de afnemer ten behoeve van de in dit artikel bedoelde kosten en verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7-1 Zolang de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens De K heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van De K en draagt de afnemer vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaken, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
7-2 Indien de door De K geleverde zaken door de afnemer inmiddels zijn verwerkt of bewerkt, wordt de nieuw ontstane zaak geacht in opdracht van De K te zijn vervaardigd. Dit eveneens zolang de afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens De K heeft voldaan.
7-3 Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van De K is de afnemer voor de betaling niet bevoegd de geleverde zaken aan derden te verpanden of de eigendom over te dragen en blijft De K eigenaar hiervan tot de afnemer integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens De K heeft voldaan.
7-4 In geval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens De K niet nakomt, is De K wegens deze ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt De K de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
7-5 De K verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van De K, ten behoeve van andere aanspraken die De K op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van De K zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8-1 De K is slechts aansprakelijk voor de schade aan zaken van de afnemer die haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld. De K is voor deze schade niet aansprakelijk wanneer deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan De K in verband met de aard van de werkzaamheden en de in de branche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
8-2 De K is niet aansprakelijk voor schade aan andere zaken en eigendommen van de afnemer voor zover deze niet te wijten is aan grove nalatigheid van De K bij het uitvoeren van de opdracht.
8-3 De aansprakelijkheid wegens grove nalatigheid wordt echter beperkt tot die schade waartegen De K verzekerd is, dan wel redelijkerwijze gezien de in de branche geldende gebruiken had behoren te zijn. Het vorenstaande betekent onder meer dat niet voor vergoeding in aanmerking komt de eventuele gevolg- of bedrijfsschade, inkomensschade van de afnemer hiermede begrepen, tegen welke risico de afnemer zich zonodig zelf zou dienen te verzekeren, terwijl voorts de door De K te vergoeden schade gematigd zal dienen te worden, indien de schade in geen verhouding staat tot de door de afnemer te betalen prijs.
8-4 De Opdrachtgever blijft geheel verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en veiligheid van de door haar geëxploiteerde speeltoestellen en/of speelterreinen. De inachtneming van de onderzoeks-/inspectieresultaten van De K, het gevolg geven aan de daarin vermelde aanwijzingen daaronder begrepen, behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De consequenties van de door de opdrachtgever genomen beslissingen ter zake komen geheel en al voor zijn rekening en risico.
8-5 Opdrachtgever vrijwaart De K tegen aanspraken van derden tot vergoeding van geleden schade als gevolg van de ondeugdelijkheid en/of onveiligheid van de speeltoestellen en/of het terrein waarop de opdracht aan De K betrekking heeft.
8-6 De K is slechts aansprakelijk voor de schade aan de te leveren zaken tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan De K in verband met de in de branche geldende gebruiken geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
Het vorenstaande betekent onder meer dat niet voor vergoeding in aanmerking komt de eventuele gevolg- of bedrijfsschade, inkomensschade van de afnemer hiermede begrepen, tegen welke risico’s de afnemer zich zo nodig zelf zal dienen te verzekeren, terwijl voorts de door De K te vergoeden schade gematigd zal dienen te worden, indien de schade in geen verhouding staat tot het door de afnemer te betalen prijs.
8-7 De afnemer is gehouden De K te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle jegens De K gerichte aanspraken (waaronder die tot schadevergoeding) welke derden ten laste van De K mochten maken, indien die aanspraken van derden zijn gebaseerd op (beweerlijke) schending van intellectuele of industriële eigendom door gebruik, op welke wijze ook, van tekeningen, gegevens, materialen, monsters, modellen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijze of aanwijzingen, alles in de ruimste zin des woords, welke door De K door of vanwege de wederpartij ter levering der zaken zijn verstrekt of voorgeschreven.
8-8 In alle gevallen waarin De K een beroep op de in het voorgaande bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van De K daarop eveneens een beroep doen, al was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

Artikel 9: Overmacht

9-1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is de afnemer verplicht De K een redelijke termijn te gunnen waarbinnen De K in overleg met de afnemer de overeenkomst zodanig aan de gewijzigde omstandigheden zal trachten aan te passen dat de uitvoering van de overeenkomst weer mogelijk wordt.
9-2 Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van De K onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer en werkstakingen alsmede de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt doordat de zaken die moeten worden geleverd teniet gaan of verloren raken zonder dat dit aan De K kan worden toegerekend.

Artikel 10: Betaling

10-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ofwel à contant ten kantore van De K ofwel op een door De K aan te wijzen bank- of girorekening. De K is gerechtigd te harer beoordeling 2% kredietbeperking aan de koper in rekening te brengen, die bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum in mindering gebracht mag worden.
10-2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt De K telkens bij of na het verstrijken van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de afnemer. Op de betaling in termijnen zijn de overige bepalingen in dit artikel en de bepalingen van artikel 11 onverkort van toepassing.
10-3 Bij niet tijdige betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim en vervallen de eventueel voor hem geldende betalingskortingen.
10-4 De K is gerechtigd zaken onder rembours te leveren.
10-5 Levering aan particulieren geschiedt slechts onder een van de volgende wijzen van betaling: a) contante betaling ten kantore van De K, b) door levering onder rembours, c) door betaling via automatische eenmalige incasso, d) door vooruitbetaling of e) bij elektronische betaling via bijvoorbeeld Paypal.
10-6 Bij opdrachten met een orderbedrag boven € 2.000,00 inclusief BTW, dient 35% van het totale orderbedrag bij het verlenen van de opdracht te worden voldaan, de overige 65% bij oplevering, tenzij anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging.
Bij opdrachten met een orderbedrag boven € 7.500,00 inclusief BTW, dient 50% van het totale orderbedrag bij het verlenen van de opdracht te worden voldaan, 30% bij aflevering en 20% bij oplevering, tenzij anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging.
10-7 Bij vertraging aan de zijde van de opdrachtgever m.b.t. levering/montage van de bestelde goederen is De K gerechtigd 75% van het totale orderbedrag in rekening te brengen. De betalingstermijn die hiervoor geldt is 14 dagen na factuurdatum.
10-8 Wanneer door bepaalde omstandigheden deelleveringen noodzakelijk zijn wordt er per levering gefactureerd.
10-9 Bij terugname van verkeerd of teveel bestelde goederen wordt 80% van de waarde gecrediteerd en zijn de verzendkosten voor de opdrachtgever.

Artikel 11: Verzuim van de afnemer

11-1 Indien de afnemer met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan De K is verschuldigd in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd. De K kan in elk geval aanspraak maken op een minimum rentepercentage van 8%.
11-2 Bij niet tijdige betaling van een termijnfactuur is De K gerechtigd om de totale opdrachtsom ineens opeisbaar te stellen. Hetgeen hiervoor en hierna in dit artikel is gesteld is dan op het totaalbedrag van toepassing.
11-3 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is De K gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan. Indien De K tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer. De K is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Hierbij geldt een minimum van € 175,00.
11-4 Ingeval van niet of niet tijdige betaling door de afnemer en indien de financiële situatie van de afnemer daartoe aanleiding geeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van De K, is De K gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door de afnemer ten genoegen van De K zekerheid is gesteld en deze zekerheid door De K is verkregen.
11-5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is De K gerechtigd bij de
tweede herinnering € 7,50 en bij de aanmaning € 15,00
administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 12: Reclamaties of klachten

12-1 De afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij De K ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
12-2 Klachten over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
12-3 De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of De K niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
12-4 Garantie wordt alleen verstrekt op zaken waarvoor een fabrieksgarantie geldt en deze zijn nooit verdergaand dan de door de desbetreffende fabrikant of leverancier geformuleerde garantiebepalingen.

Artikel 13: Ontbindingen

13-1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot De K richt, zal hij te allen tijde eerst De K schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
13-2 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
13-3 Indien De K instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door De K verrichte prestaties en heeft De K onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

14-1 Door De K aan wederpartij verstrekte catalogi, tekeningen, schema’s, teksten, schetsen, berekeningen, ontwerpen, modellen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij worden verkocht aan derden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van De K. De K behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.
14-2 Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 20.000,00, onverminderd het recht van De K tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

Artikel 15: Advies- en projectkosten

15-1 De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
15-2 Het auteursrecht op door De K verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen blijft altijd aan De K voorbehouden.
15-3 Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door hem te leveren c.q. geleverde producten.

Artikel 16: Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

16-1 Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eigendom van De K, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door De K geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft zij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

Artikel 17: Plaatsing van buitenspeeltoestellen en ondergronden

17-1 Plaatsing van speeltoestellen geschiedt in principe in combinatie met levering ervan.
17-2 De minimale bijdrage in plaatsingskosten is € 150,00 exclusief BTW.
17-3 Volgens offerte uitgevoerde werkzaamheden worden volgens de offerte gefactureerd, uitgevoerde werkzaamheden die buiten de offerte vallen worden op basis van nacalculatie gefactureerd.
17-4 De K gaat ervan uit dat de montageplek bereikbaar is per vrachtauto, vrij is van oppervlaktemateriaal (betontegels, houtsnippers, grind e.d.), vrij is van verborgen bodemmateriaal (boomwortels, puin, asfalt, rijplaten e.d.). Indien bij aanvang van de werkzaamheden blijkt dat dit niet het geval is, dan zullen de kosten die door De K worden gemaakt om tot uitvoering van de plaatsing over te kunnen gaan (uren, reiskosten en materiaal) worden doorbelast aan de klant. De K is dan gerechtigd 75% van het totale orderbedrag in rekening te brengen. De betalingstermijn die hiervoor geldt is 8 dagen na factuurdatum.
17-5 De afvoer van overtollige en/of vervuilde grond valt buiten de werkzaamheden van De K en zal door de opdrachtgever zelf moeten worden verzorgd. Kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in de offerte.
17-6 Herstratingswerkzaamheden vallen buiten de werkzaamheden van De K en zullen door de opdrachtgever zelf moeten worden verzorgd. Kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in de offerte.
17-7 De opdrachtgever verstrekt vóór aanvang van de plaatsing van speeltoestellen schriftelijke informatie m.b.t. de indeling van de speelplaats en de aanwezigheid van eventuele ondergrondse leidingen. Bij bestelling dient tevens het type ondergrond opgegeven te worden.
17-8 Opdrachtgever dient voor een ondergrond met voldoende draagkracht te zorgen. Indien bij aanvang van de werkzaamheden blijkt dat dit niet aanwezig is, dan zullen de kosten die worden gemaakt om tot uitvoering van de plaatsing over te kunnen gaan (uren, reiskosten en materiaal) worden doorbelast aan de klant. De K is dan gerechtigd 75% van het totale orderbedrag in rekening te brengen. De betalingstermijn die hiervoor geldt is 8 dagen na factuurdatum.
17-9 Onder speeltoestellen met een valhoogte hoger dan 60 cm. dient de bodem voldoende valdempend zijn.
17-10 Voor zover noodzakelijk verzorgt de opdrachtgever een Klic-melding; zie www.klic.nl.
17-11 Bij plaatsingswerkzaamheden die maximaal één dag beslaan, kan de opdrachtgever gevraagd worden zelf zorg te dragen voor het verwijderen van eventuele stellatten en het dichtmaken van de funderingsgaten.

Artikel 18: Onderhoud van speeltoestellen

18-1 Onderhoudswerkzaamheden aan door De K geleverde speeltoestellen geschieden conform de onderhoudsvoorschriften en logboek.
18-2 Onderhoud van speeltoestellen geschiedt op basis van materiaalprijs en uurlooncalculatie.
18-3 Indien tussen opdrachtgever en De K een onderhoudscontract is opgesteld, zal het onderhoud volgens de bepalingen in dit contract worden uitgevoerd.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19-1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement te Assen of Groningen.

Artikel 20: Conversie

20-1 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid.


Download hier de digitale versie van onze algemene voorwaarden

Naar boven